MÖTESDATUM
19.10.2022
17.11.2022
15.12.2022

 

BESLUT FRÅN MÖTET 17.11.2022

§ 91 Indirekt val av kyrkoherde
Inom utsatt tid hade tjänsten endast fått en ansökan. Det var Monica Cleve som sedan 1.9.2021 varit anställda som t.f. kaplan som sökte den. Hon valdes enhälligt till ny kyrkoherde i Hangö svenska församling. Beslutet träder i kraft när domkapitlet för Borgå stift fastställt beslutet.

§ 92 Ordning för mässa i fastetid
Ett behov att uppdatera församlingens agenda för fastetiden har uppdagats. Församlingsrådet diskuterade förslaget ingående och beslöt göra några ändringar i förslaget.
Den nya ordningen för mässa i fastetid tas i bruk söndagen den 4.12.

§ 93 Kollektlista för januari-mars 2023
Förslaget till kollektlista godkändes.

§ 94 Övriga ärenden
a) Presentation av Video 27. Dragaren för videoklubben, Magnus Lindberg var på plats och redogjorde för hur Videoklubben kommit till och hur verksamheten utvecklats under åren och vad klubben gör nu.
b) Församlingens dagklubb. Kyrkoherden informerade församlingsrådet om utvecklingen i dagklubben, dvs barnen blir färre i Hangö och i och med att den kommunala förskolan numera börjar vid 5-års ålder så inverkar också det på antalet barn i församlingens klubb. Församlingsrådet antecknade ärendet till kännedom och föreslog att man ger barnledarna arbetsro att kolla upp om det finns underlag för att fortsätta med dagklubben på hösten. Om det inte finns barn som börjar i dagklubben får barnledarna tillsammans med ungdomsarbetsledaren fundera vidare och utveckla planerna på annan barn- och familjeverksamhet.
c) Budgeten för år 2023. Församlingsrådet godkände samfällighetens budgetförslag med tillhörande investeringsdel för år 2023.

§ 95 Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens fridagsplan
b) Sämjovalets preliminära resultat
c) Domkapitlets sammanträden under år 2023
Församlingsrådet antecknade ärendena till kännedom.
 

 

BESLUT FRÅN MÖTET 19.10.2022

§ 72 Lediganslående av kantorstjänsten
Kantorstjänsten har varit t.f. besatt sedan hösten 2019. 
Församlingsrådet beslöt nu att lediganslå B-kantorstjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Tjänsten annonseras 15-30.11.2022.

§ 73 Barnledarens deltidsanställning
En av barnledarna har varit anställd på 41,80 % i församlingens barnklubb. Arbetstiden har inte varit optimalt dimensionerad. Församlingsrådet beslöt nu att höra arbetstidsprocenten till 60 % fr.o.m. den 1.1.2023.

§ 74 Ansökan om verksamhetsbidrag för Video 27
Videoklubben gör ett gott arbete med ungdomarna och strömmar och filmar en del av församlingens verksamhet. Församlingsrådet beslöt bevilja ett verksamhetsbidrag om 2 000 € för år 2023.

§ 75 Anhållan om budgetmedel för förbundet Kyrkans ungdom
Kyrkans ungdom är en inomkyrklig rörelse som utvecklar barn- och ungdomsarbetet i stiftet. Församlingsrådet beviljade ett bidrag om 150 €.

§ 76 Avtal om finansiering av Kyrkans samtalstjänst
Kyrkans central för det svenska arbetet upprätthåller samtalstjänsten var verksamhet har ökat på bara några år från 300 till 800 samtal per år. För att göra samarbetet med församlingarna mera smidigt föreslås nu ett skriftligt samarbetsavtal som skulle gälla från årsskiftet och tillsvidare. I nuläget är kostnaderna 30 cent/medlem ( = 801 € för Hangö svenska församling).
Församlingsrådet godkände ett tillsvidareavtal. 

§ 77 Budgeten och verksamhetsplanen för år 2023
Budgeten för år 2023 för Hangö svenska församlings del räknar med verksamhetskostnader på 463.590,00 och landar på ett 0-resultat.  Under det kommande året är församlingen mån om att fortsättningsvis uppfyll de lagstadgade grunduppgifterna. Verksamheten fortsätter som tidigare och uppdateras och anpassas enligt efterfrågan och de resurser församlingen har.
Församlingsrådet godkände budgeten och verksamhetsplanerna får år 2023.

§ 78 Kollekterna för november-december
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för november-december 2022.

§ 79 Ändring av annonsorgan för församlingsvalet
Eftersom det blev sämjoval i Hangö svenska församling behöver församlingen nu endast annonsera om förhandsröstning och det fastställda valresultatet. Församlingsrådet beslöt därmed att det räcker med att dessa kungörelser införs endast i tidningen Etelä-Uusimaa.

§ 80 Personalutbildningsplan för år 2023
Utbildningsplanen baserar sig på personalens önskemål. Samtliga val befinner sig inom kategorierna nödvändig personalutbildning eller nyttig peronalutbildning. Utbildningsplanen godkändes.

§ 81 Semesterlista för semesterperioden fram till 30.4.2023
Arbetstagarna har inlämnat önskemål om när de tar ut återstående semesterdagar under vinterhalvåret. Församlingsrådet antecknade semesterlistan till kännedom.

§ 82 Förtroendevaldas förtroende
En förtroendevald hade begärt församlingsrådet ta ställning till hur det är med en förtroendevalds allmänna förtroende när det två gånger i rad är sämjoval. Församlingsrådet diskuterade ärendet och beslöt enhälligt att förtroende finns.

§ 83 Anmälningsärenden
a) Kyrkoherde Niina Mura håller sin avskedspredikan på Trettondagen den 6.1.2023.
b) Kyrkoherdens tjänstemannabeslut
c) Kyrkoherdens redogörelse för användningen av MobilePay och Izettle i församlingen
d) Kyrkoherdens redogörelse för Metallmässan som hölls den 16.10.2022.