Församlingsrådets möten  under våren 2023

12.1
2.3
27.4
25.5

De paragrafer som gås igenom vid varje möte, dvs. öppnande och avslutande av möten samt konstaterande av mötets lagenligt, godkännande av föredragningslista och val av protokolljusterare tas inte med här.

BESLUT FRÅN MÖTET 12.1

§ 4 Val av sekreterare
Församlingssekreterare Birgit Isaksson valdes till församlingsrådets sekreterare för perioden 2023-2026.

§ 7  Suppleanternas närvarorätt vid församlingsrådets möten
Suppleanterna kallas till mötena och har närvarorätt och rätt att uttala sig.

§ 8 Val av viceordförande
Gunnel M. helander valdes till viceordförande för åren 2023-2024.

§ 9 Kallelsen till sammanträde
Möteskallelsen och föredragningslistan med bilagor sänds som e-post.

§ 10 Val av barnombud
Lenita Söderblom (anställd som församlingens barnledare), Lars Ekebom och Karin Ingberg-Wiberg valdes för perioden 2023-2026.

§ 11 Uppdatering av församlingens avtal med Finska Missionssällskapet
Församlingens projekt med utbildning bland barn och unga i Syrien forsätter. Eftersom understödsprojektet till Nepal upphör har Finska Missionssällskapet gett några andra alternativ. Församlingsrådet beslöt efter omröstning att man nu går in för att stöda ett projekt som ger bättre tillgång på mat och vatten i Bolivia.

§ 12 Datum för vårens möten
Följande datum slogs fast: 2.3, 27.4, 25.5.

§ 13 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns.

§ 14 Anmälningsärenden
- Preliminär statistik över medlemsförändringar under fjolåret
enligt de preliminära siffrorna minskade församlingens medlemsantal med 103 personer under år 2022.

- Medarbetarnytt
under slutet av fjolåret anställdes både kyrkoherden och kantorn som ordinarie tjänstetagare fr.o.m. 1.1.2023.

- Församlingskvällar
Under våren kommer Torsten Sandell och berättar om sin tid i Istanbul. Det blir också en kväll med info om insamlingen Gemensamt Ansvar och en sångkväll med anledning av stiftets 100-års jubileum.

- Samtal i Kryptan
Kyrkoherden kommer en gång/månad, sammanlag 3 gånger att ordna samtal utgående från den bok biskop Bo-Göran Åstrand nylien utgivit,

- Gideoniterna deltar i en högmässa under våren

- Pilgrimsvandring blir det torsdagen den 11 maj, den här gången ut till Tulludden.

- Aurorahemmet är nu ett avslutat kapitel för församlingens del. Stiftelsen är avvecklad och alla räkningar betalda.

- MobilePay har också blivit en lång process, men nu kommer avtalet att kunna skrivas när också de nya förtroendeorganen är valda.

- Visma, det elektroniska systemet för hantering av bl.a underskrifter av dokument och protokoll tas nu ibruk i församlingen.

- Välsignelse av de nya förtroendevalda kommer att ske söndagen den 22.1 i samband med högmässan.

- Kyrkvärdar, listan över de som frivilligt ställer upp som kyrkvärdar är under uppdatering. Nu när det finns nya förtroendevalda är det ett bra läge för uppdateringen.

- Arvoden för förtroendevalda. Kyrkans servicecentral som handhar församlingens utbetalning har infört ett nytt system där de förtroendevalda själva skall inlämna sina personuppgifter för att arvodena skall kunna utbetalas.

- Kyrkpressen. Det förra församlingsrådet beslöt att de förtroendevalda och församlingens anställda skall börja få Kyrkpressen gratis. Prenumerationslistan till Kyrkpressen har uppdaterats.

Alla anmälningsärenden antecknades till kännedom.