FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB

Dagklubben för 3-5-åringar 

Församlingens dagklubb hålls måndagar-onsdagar kl. 8.30-12.30 på Bangatan 27.

Deltagandet är flexibelt. Avgiften är 50 € / termin.

Verksamheten är både inom- och utomhus. Barnen har med sig ett eget mellanmål.

Dagklubben som verksamhet fyller snart 50 år. I början var det främst barn som vårdades hemma som kom till dagklubben. Nu är dagklubben ett beaktansvärt alternativ för många familjer som inte behöver heltids dagvård. Det är möjligt att välja mellan 1-3 förmiddagar i veckan.

Om du blev intresserad, kontakta Lenita Söderblom tel: 040 594 9477.

Nedan finns mera utförligt beskrivet grundtanken med församlingens dagklubb.

 

Barnet lär sig genom att leka. I lekens och fantasins värld upplever barnet och återkopplar till händelser i livet. Dagklubbens verksamhet är holistisk och barnets hela utveckling främjas genom lek, rörelse, pyssel, sång och musik i olika former. Den andliga dimensionen lyfts fram genom den rika kristna traditionen av böner, bibelberättelser och sång.

Vi lär oss att tala om känslor och visar på olika sätt att ge uttrymme och uttryck för känslor. Även här är de pedagogiska hjälpmedlen sång, musik. sagoberättelser och bildkonst samt både fri och strukturerad lek.

Erfarenheter av att frimodigt ta itu med uppgifter och göra saker självständigt främjas. Det gemensamma ansvaret, att ta hänsyn och hjälpa varandra aktualiseras genom de viktiga orden tack, förlåt och att hjälpa.

Närmiljön så som Hangö kyrka och KRAMISträdet vid Ankdammen är integrerade rastplatser i verksamheten.

5-åringarna eller nästan "skolbarnen" har en mera avancerad verksamhetsplan som inkluderar siffror, bokstäver och färger samt motoriska övningar som lämpar sig för åldersgruppen.   

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)