Begravningsplatser

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland upprätthåller allmänna begravningsplatser för sina medlemmar samt övriga invånare. För att täcka kostnaderna för upprätthållandet erhåller den evangelisk-lutherska kyrkan samfundsskatt.

Förvaltningen av begravningsplatserna styrs genom lagar och reglementen av vilka de centralaste är Kyrkolagen, Kyrkoordningen, Begravningslagen och Reglementet för begravningsväsendet. Vidare utfärdar kyrkostyrelsen olika direktiv för förvaltningen.

Hangö kyrkliga samfällighet har tre begravningsplatser och två begravningskapell. Närmaste krematorium finns i Karis. Kremeringen är en gravläggningsform som blivit allt vanligare i Finland och så även i Hangö. Idag sker ca var tredje gravläggning som kremering. Hangö kyrkliga samfällighet subventionerar den av Karis krematorium uppburna kremeringsavgiften med 50% för medlemmar av Hangö församlingar.

KUNGÖRELSE
Hangö kyrkliga samfällighet har vid inspektion av Hangö nya begravningsplats (kvarteren 1-3) samt Lappvik begravningsplats (samtliga kvarter) konstaterat att det finns ovårdade gravar. Gravarna är markerade med en kungörelse placerad på graven. Gravrättsinnehavaren är skyldig att senast 31.10.2022 sätta graven i skick. Om detta inte görs kan gravrätten gå förlorad (kyrkolagen 1054/1993, 17kap. 5 § 3 mom.). Närmare upplysningar och rådgivning fås av församlingsträdgårdsmästaren, telefon 040 513 1999/biträdande församlingsträdgårdsmästaren 040 764 7574 (må-fre 8.00-14.00).