MÖTESDATUM
19.10.2022
17.11.2022
15.12.2022

BESLUT FRÅN MÖTET 15.12.2022

§ 102 Avvecklandet av direktioner
Församlingen har en Diakoni- och missionsdirektion och en Barn- och ungdomsdirektion. Församlingsrådet beslöt nu att fr.om. 1.1.2023 avveckla direktionern. I stället tillsätts tillfälliga arbetsgrupper för olika ändamål då behov uppstår.

§ 103 Besättandet av B-kantorstjänsten
B-kantorstjänsten har varit lediganslagen 15-30.11.2022. Tjänsten förutsätter behörighet så som högre högskolexamen. Musikmagister Jan Hellberg var enda sökande till tjänsten och han valdes enhälligt till församlingens ordinarie kantor fr.o.m. 1.1.2023.

§ 104 Barnledarens lön
Barnledarens lön ändrades från löneklass 403 till 502 för att motsvara den kompetens barnledaren besitter.

§ 105 Utlåtande till Gemensamma kyrkorådet om val av ny trädgårdsmästare
Församlingsrådet hade ingenting att invända mot gemensamma kyrkorådets beslut om val av församlingsträdgårdsmästare.

§ 106 Det slutliga resultatet från församlingsvalet
Valnämnden fastslog resultatet från sämjovalet den 20.11.2022. Församlingsrådet antecknade resultatet till kännedom.  
(Personerna som invalts för perioden 2023-2026 finns under rubriken beslutsfattare på den här webbsidan).

§ 107 Anmälningsärenden
Kyrkoherden hade med tjänstemannabeslut förlängt förordnandet för t.f. kantor Jan Hellberg till årets slut och beviljat en kollekt till Finlands kristliga studenförbund. Församlingsrådet antecknade tjänstemannabesluten till kännedom.

§ 108 Övriga ärenden
Britta Idman föreslog att det borde ordnas en förtroendemannaskolning när de nya förtroendevalda tillträder. Johannes Laxell ville lyfta fram de mötestekniska frågorna. 
Församlingsrådet beslöt att det i början av nästa år bör ordnas ett gemensamt skolningstillfälle för finska och svenska församlingens förtroendevalda och tjänstemän. Som utbildare inkallas en erfaren kyrkoherde eller någon från domkapitlet som klargör vad de förtroendevaldas uppgifter i församlingen är. En viktig punkt i utbildningen är den byråkratiska sidan och framför allt lagligheten i föredragningslistorna och protokollen samt mötestekniken i praktiken.

 

BESLUT FRÅN MÖTET 17.11.2022

§ 91 Indirekt val av kyrkoherde
Inom utsatt tid hade tjänsten endast fått en ansökan. Det var Monica Cleve som sedan 1.9.2021 varit anställda som t.f. kaplan som sökte den. Hon valdes enhälligt till ny kyrkoherde i Hangö svenska församling. Beslutet träder i kraft när domkapitlet för Borgå stift fastställt beslutet.

§ 92 Ordning för mässa i fastetid
Ett behov att uppdatera församlingens agenda för fastetiden har uppdagats. Församlingsrådet diskuterade förslaget ingående och beslöt göra några ändringar i förslaget.
Den nya ordningen för mässa i fastetid tas i bruk söndagen den 4.12.

§ 93 Kollektlista för januari-mars 2023
Förslaget till kollektlista godkändes.

§ 94 Övriga ärenden
a) Presentation av Video 27. Dragaren för videoklubben, Magnus Lindberg var på plats och redogjorde för hur Videoklubben kommit till och hur verksamheten utvecklats under åren och vad klubben gör nu.
b) Församlingens dagklubb. Kyrkoherden informerade församlingsrådet om utvecklingen i dagklubben, dvs barnen blir färre i Hangö och i och med att den kommunala förskolan numera börjar vid 5-års ålder så inverkar också det på antalet barn i församlingens klubb. Församlingsrådet antecknade ärendet till kännedom och föreslog att man ger barnledarna arbetsro att kolla upp om det finns underlag för att fortsätta med dagklubben på hösten. Om det inte finns barn som börjar i dagklubben får barnledarna tillsammans med ungdomsarbetsledaren fundera vidare och utveckla planerna på annan barn- och familjeverksamhet.
c) Budgeten för år 2023. Församlingsrådet godkände samfällighetens budgetförslag med tillhörande investeringsdel för år 2023.

§ 95 Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens fridagsplan
b) Sämjovalets preliminära resultat
c) Domkapitlets sammanträden under år 2023
Församlingsrådet antecknade ärendena till kännedom.
 

 

BESLUT FRÅN MÖTET 19.10.2022

§ 72 Lediganslående av kantorstjänsten
Kantorstjänsten har varit t.f. besatt sedan hösten 2019. 
Församlingsrådet beslöt nu att lediganslå B-kantorstjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Tjänsten annonseras 15-30.11.2022.

§ 73 Barnledarens deltidsanställning
En av barnledarna har varit anställd på 41,80 % i församlingens barnklubb. Arbetstiden har inte varit optimalt dimensionerad. Församlingsrådet beslöt nu att höra arbetstidsprocenten till 60 % fr.o.m. den 1.1.2023.

§ 74 Ansökan om verksamhetsbidrag för Video 27
Videoklubben gör ett gott arbete med ungdomarna och strömmar och filmar en del av församlingens verksamhet. Församlingsrådet beslöt bevilja ett verksamhetsbidrag om 2 000 € för år 2023.

§ 75 Anhållan om budgetmedel för förbundet Kyrkans ungdom
Kyrkans ungdom är en inomkyrklig rörelse som utvecklar barn- och ungdomsarbetet i stiftet. Församlingsrådet beviljade ett bidrag om 150 €.

§ 76 Avtal om finansiering av Kyrkans samtalstjänst
Kyrkans central för det svenska arbetet upprätthåller samtalstjänsten var verksamhet har ökat på bara några år från 300 till 800 samtal per år. För att göra samarbetet med församlingarna mera smidigt föreslås nu ett skriftligt samarbetsavtal som skulle gälla från årsskiftet och tillsvidare. I nuläget är kostnaderna 30 cent/medlem ( = 801 € för Hangö svenska församling).
Församlingsrådet godkände ett tillsvidareavtal. 

§ 77 Budgeten och verksamhetsplanen för år 2023
Budgeten för år 2023 för Hangö svenska församlings del räknar med verksamhetskostnader på 463.590,00 och landar på ett 0-resultat.  Under det kommande året är församlingen mån om att fortsättningsvis uppfyll de lagstadgade grunduppgifterna. Verksamheten fortsätter som tidigare och uppdateras och anpassas enligt efterfrågan och de resurser församlingen har.
Församlingsrådet godkände budgeten och verksamhetsplanerna får år 2023.

§ 78 Kollekterna för november-december
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för november-december 2022.

§ 79 Ändring av annonsorgan för församlingsvalet
Eftersom det blev sämjoval i Hangö svenska församling behöver församlingen nu endast annonsera om förhandsröstning och det fastställda valresultatet. Församlingsrådet beslöt därmed att det räcker med att dessa kungörelser införs endast i tidningen Etelä-Uusimaa.

§ 80 Personalutbildningsplan för år 2023
Utbildningsplanen baserar sig på personalens önskemål. Samtliga val befinner sig inom kategorierna nödvändig personalutbildning eller nyttig peronalutbildning. Utbildningsplanen godkändes.

§ 81 Semesterlista för semesterperioden fram till 30.4.2023
Arbetstagarna har inlämnat önskemål om när de tar ut återstående semesterdagar under vinterhalvåret. Församlingsrådet antecknade semesterlistan till kännedom.

§ 82 Förtroendevaldas förtroende
En förtroendevald hade begärt församlingsrådet ta ställning till hur det är med en förtroendevalds allmänna förtroende när det två gånger i rad är sämjoval. Församlingsrådet diskuterade ärendet och beslöt enhälligt att förtroende finns.

§ 83 Anmälningsärenden
a) Kyrkoherde Niina Mura håller sin avskedspredikan på Trettondagen den 6.1.2023.
b) Kyrkoherdens tjänstemannabeslut
c) Kyrkoherdens redogörelse för användningen av MobilePay och Izettle i församlingen
d) Kyrkoherdens redogörelse för Metallmässan som hölls den 16.10.2022.